Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου Για Την M&M Gas

Δελτίο Τύπου

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όµιλος Επιχειρήσεων ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κοινή µε τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εταιρεία «Μ και Μ Ανώνυµη Εταιρεία Φυσικού Αερίου» µε το διακριτικό τίτλο “M & M GAS Co S.A.”, έλαβε την άδεια προµήθειας φυσικού αερίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Με την άδεια που χορηγήθηκε στην M&M GAS τη ∆ευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011, η εταιρεία αποκτά δικαίωµα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3428/2005. Η άδεια έχει ισχύ 20 έτη.